Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Cele poznawcze

Ahy stać się dobrym nauczycielem, uczący się powinien umieć formułować długoterminowe cele ogólne oraz dydaktyczne cele szczegółowe w trzech sferach: poznawczej, emocjonalnej oraz psychomotorycznej.

Uczący się potrafi zdefiniować pisemnie następujące podane mu terminy: taksonomia celów kształcenia, sfera poznawcza, sfera emocjonalna, sfera psychomotoryczna, cel ogólny, cele szczegółowe, opis zadania, analiza zadania, gotowość, transfer.

Uczący się potrafi opisać zachowanie typowe dla każdej z podstawowych, podanych mu kategorii sfery poznawczej, sfery emocjonalnej vi sfery psychomotorycznej. W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób szczegółowe cele dydaktyczne są przydatne w nauczaniu?” uczący się potrafi określić na czym polega ich wartość przed rozpoczęciem nauczania, w jego trakcie i po nim.

Uczący się, gdy poda się mu terminy opis zadania i analiza zadania. potrafi wyjaśnić, w jaki sposób należy wykonać te czynności w odniesieniu do konkretnego przykładu, nie omówionego w podręczniku.

Uczący się. gdy poda się mu jakiś temat, jak np. „asystenci społeczni”, „ułamki”, „listy handlowe” czy „koszykówka”, potrafi sformułować jeden długoterminowy cel ogólny i przynajmniej jeden związany z nim szczegółowy cel dydaktyczny dla każdej podstawowej kategorii sfery poznawczej, sfery emocjonalnej i sfery psychomotorycznej.

Uczący się, gdy da mu się do wyboru nauczanie ukierunkowane na realizację bądź celów ogólnych bądź szczegółowych, potrafi podać powody przemawiające za wyborem jednego z wymienionych rodzajów nauczania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.