Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Leukomogeneza – dalszy opis

Istotą leukomogenezy jest więc przerwanie subtelnych, współpracujących ze sobą wzajemnych związków w obrębie wieloetapowo przebiegającego procesu proliferacji i różnicowania komórek. Proces regulujący proliferację i różnicowanie komórek jest niezwykle skomplikowany i nie ogranicza się tylko do aktywacji protoonkogenów, jednak ta aktywacja stanowi bardzo istotny czynnik. Również aktywacja niewirusowa ma wpływ na niewłaściwą aktywację protoonkogenów. Polega ona na następujących zjawiskach:

– a) mutacji punktowej zachodzącej w protoonkogenie, mającej powodować jego przejście w onkogen,

– b) aberracji chromosomalnej (translokacji) mogącej prowadzić do przeniesienia protoonkogenu w miejsce bardziej aktywne transkrypcyjnie,

– c) aplikacji, czyli wzmocnieniu genu, np. z powodu jego duplikacji, co prowadzi do syntezy większej ilości białka,

– d) delecji chromosomu, co może doprowadzić do usunięcia genu biorącego udział w hamowaniu transformacji nowotworowej (antyonkogenu): takie zaburzenie prowadzić może także do aktywacji protoonkogenu.

Przedstawione podziały stanowiły jedynie próbę wprowadzenia i wyjaśnienia w sposób ogólny problematyki choroby białaczkowej u dzieci w aspekcie medycznym i nie zawarły wyczerpujących wiadomości z tego zakresu (np. w pracy nie została przedstawiona subklasyfikacja immunologiczna ostrej białaczki limfoblastycznej wieku dziecięcego, z którą obszernie można zapoznać się w rozprawie doktorskiej Pawła Kołeckiego (1986 s. 96 i nn.), czy też model określający ilość komórek białaczkowych w poszczególnych fazach cyklu mitotycznego (Kowalik 1980 s. 259 i nn.)).

Metody, powikłania i prognozy w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

W 1948 roku nastąpił przełom w leczeniu białaczek. Dan Faber zademonstrował lek o nazwie aminopteryna, który sprawił, że białaczka przestała być chorobą w każdym przypadku śmiertelną (kiedy to śmierć dziecka następowała w czasie 2-3 miesięcy po zachorowaniu), a stała się chorobą w bardzo wielu przypadkach uleczalną.

W 1956 roku zawiązała się Acute Leukemia Group B – po to, by wypracowywać takie programy lecznicze, które przyniosą najlepsze wyniki. Lata sześćdziesiąte były przede wszystkim okresem chemioterapii kombinowanej, czyli leczenia przy użyciu różnych leków i z zastosowaniem różnych schematów podawania.

Współczesne leczenie ALL można ogólnie scharakteryzować jako bardzo intensywne. Polega ono na kojarzeniu wielu cytostatyków, a przede wszystkim na prowadzeniu wielolekowej kilkuletniej terapii podtrzymującej remisję białaczki. Z tych względów powstała w Polsce w 1974 roku Polska Grupa Pediatryczna ds. Leczenia Ostrej Białaczki i Innych Chorób Nowotworowych Układu Limfatycznego, skupiająca wielu przedstawicieli klinik i oddziałów hematologicznych instytutów pediatrii wielu akademii medycznych.

W latach sześćdziesiątych stosowano w Polsce leczenie według metody Zuelzera, natomiast na początku lat siedemdziesiątych, po wprowadzeniu winkrystyny oraz dalszych nowych preparatów rozpoczęto wprowadzanie leczenia według protokołu Pinkela i współpracowników (Derulska, Rokicka- Milewska, Ochocka 1985 s. 7). Pod koniec lat siedemdziesiątych ujednolicono leczenie ALL. Oparto je na programach amerykańskiej grupy z Memphis (Armata 1977: Radwańska, Michalewska 1978 s. 78 i nn.: Radwańska 1984 s. 203 i nn.). Ramowym schematem leczenia stosowanym przez tę grupę były: indukcja remisji – konsolidacja – leczenie podtrzymujące remisję. Przez cały czas leczenia trwała profilaktyka białaczki OUN. Na początku lat osiemdziesiątych zastosowano nowy schemat terapii według Riehma oraz Henze, należących do grupy BFM (nazwa pochodziła od pierwszych liter nazw pierwszych ośrodków, które go stosowały: Berlina, Frankfurtu i Munster (Armata 1982 s. 903). Szczegółowy sposób postępowania leczniczego grupy zachodnioniemieckiej kierowanej przez Hansa Riehma przedstawiony jest w wielu specjalistycznych opracowaniach (Kotlarek-Haus 1990 s 166 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.