Techniki stosowane przez terapeutów

Jest rzeczą charakterystyczną, iż psychoanalitycy – w przeciwieństwie do behawiorystów – rzadko piszą o technikach psychoterapii. Twierdzą, że dzięki temu ta trudna i subtelna metoda leczenia nie dostanie się w ręce ignorantów i ludzi nieodpowiedzialnych. Takie argumenty nie mogą w pełni zadowolić. Daleko posunięta tajność jest zawsze podejrzana. Nie jest wykluczone, że argumenty przeciw upowszechnianiu psychoterapii są zwykłym mechanizmem obronnym. Można podejrzewać, iż psychoanalitycy nie publikują prac o technikach terapii nie dlatego, że obawiają się nadużyć, lecz dlatego iż boją się, że stanie się ona obiektem bezlitosnej krytyki, że uczeni obnażą jej wszystkie słabości. Tajemniczość towarzysząca psychoterapii byłaby więc obroną przed frustracją.

Czytaj dalej Techniki stosowane przez terapeutów

Jak ludzie formułują system oczekiwań?

Zatrzymałem się dłużej na pojęciu prawdopodobieństwa, ponieważ dane empiryczne oraz obserwacje potoczne wskazują, iż odgrywa ono decydującą rolę w ludzkim działaniu. Od prawdopodobieństwa wyników w dużej mierze zależy to, co człowiek robi i czego unika. Tak więc jeśli dyplomata ocenia szansę powodzenia rozmów międzynarodowych jako nikłą, z reguły nie bierze on w nich udziału. Przeciwnie, przekonanie, że rozmowy te prawdopodobnie zakończą się sukcesem, jest ważnym argumentem za ich kontynuowaniem. Gdyby człowiek nie brał pod uwagę prawdopodobieństwa otrzymania wyników korzystnych i niekorzystnych, jego zachowanie byłoby nieracjonalne.

Czytaj dalej Jak ludzie formułują system oczekiwań?

Sposób podejścia charakterystyczny dla Skinnera

Nic dziwnego, że wielu psychologów klinicznych przyjęło zasadnicze postawy i sposób podejścia charakterystyczne dla Skinnera. Uznali oni, że system ten może być przydatny do zrozumienia normalnego rozwoju, a także może być stosowany do badania i korygowania zachowania patologicznego. Zakłada się, że zasady kształtowania zachowania anormalnego są takie same jak zasady kształtowania zachowania normalnego. Przedstawiając swój program terapii zachowania anormalnego, Skinner wielokrotnie stwierdza, że jego celem jest po prostu zastąpienie zachowania anormalnego zachowaniem normalnym, a to można osiągnąć przez bezpośrednią manipulację zachowaniem. Mając do czynienia z zachowaniem anormalnym, Skinner nie mówi o działaniu wypartych pragnień, o kryzysach tożsamości, konfliktach między ego i superego ani o innych konstruktach – wszystko to nazywa wyjaśniającą fikcją. Dąży natomiast do zmodyfikowania niepożądanego zachowania przez manipulowanie środowiskiem za pomocą technik warunkowania sprawczego (instrumentalnego) i warunkowania reaktywnego (klasycznego).

Czytaj dalej Sposób podejścia charakterystyczny dla Skinnera

Pracowitość a poczucie niższości

W czwartym stadium procesu epigenetycznego (odpowiadającym okresowi latencji w schemacie Freuda) dziecko musi opanować swą wybujałą wyobraźnię i poddać się kształceniu formalnemu. Uczy się pracowitości i poznaje nagrody, jakie przynosi wytrwałość i pilność. Zainteresowanie zabawkami i zabawą stopniowo ustępuje miejsca zainteresowaniu sytuacjami związanymi z produkcją oraz urządzeniami i narzędziami używanymi do pracy. W omawianym tu stadium występuje niebezpieczeństwo polegające na tym, że u dziecka może się rozwinąć poczucie niższości, jeśli jest ono niezdolne (lub jeśli ktoś sprawi, że uważa się za takie) do uporania się z zadaniami, które podejmuje samo lub które stawiają przed nim nauczyciele i rodzice.

Czytaj dalej Pracowitość a poczucie niższości

SPÓR WOKÓŁ ABORCJI

Niewiele jest spraw dotyczących rodziny, które wywoływałyby takie podziały w społeczeństwie amerykańskim, jak kwestia aborcji. Do roku 1973 aborcja była nielegalna, z wyjątkiem bardzo szczególnych przypadków. W sprawie „Roe przeciw Wadę” Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ogłosił, że kobiety mają konstytucyjne prawo do aborcji. Prawo to nie jest absolutne, toteż im bardziej rozwinięty jest płód, tym większy wpływ na jego los ma państwo.

Czytaj dalej SPÓR WOKÓŁ ABORCJI

Jean Piaget – gigant psychologii rozwojowej

Dzieje szwajcarskiego giganta psychologii rozwojowej Jeana Piageta (1896) to fascynująca historia poświęcenia życia badaniu istoty wiedzy. Jest to nieskończona jeszcze opowieść o rewolucji w filozofii, biologii i psychologii, która wywarła ogromny wpływ również na wychowanie.

Czytaj dalej Jean Piaget – gigant psychologii rozwojowej

Ingarden i jego krytyka wymierzona w Twardowskiego

Dokładne przedstawienie krytyki dokonanej przez Ingardena nie jest zadaniem tej pracy: próba właściwego skonstruowania teorii całości i części jest sprawą osobną, wymagającą dociekliwych badań. O ile było rzeczą słuszną – jak się wydaje – analizowanie koncepcji ogólnej przedmiotu jako przedmiotu przedstawień i przy tej okazji przeprowadzenie krytyki dotyczących jej poglądów Ingardena, ‚tak badanie krytyczne teorii całości i części nie miałoby tego samego uzasadnienia w pracy poświęconej zagadnieniom epistemo- logic7nym. Twardowskiego interesowało ujęcie przedmiotu w aspekcie całości i części o tyle, o ile jest ono pomocne do zbadania stosunku między treścią przedstawienia a jej przedmiotem, a więc o ile służy do rozwiązania kwestii epistemologicznej. Gdyby ująć przedmiot jako coś prostego i niepodzielnego, to o jego stosunku do treści, poprzez którą jest dany, dałoby się powiedzieć tylko tyle, że należy wraz z nią do jednego aktu: jeśli natomiast ująć zarówno przedmiot jak i treść jako coś złożonego, wówczas można dokonać przyporządkowania części treści częściom przedmiotu i przez to okreśilić ich wzajemną relację.

Czytaj dalej Ingarden i jego krytyka wymierzona w Twardowskiego

TINNITUS – DZWONI MI W UCHU

Tinnitus – to nazwa dolegliwości polegającej na słyszeniu rożnych odgłosów: gwizdów, pisków i szmerów, które pojawiają się wraz z częściową utratą słuchu. Te męczące dźwięki mają negatywny wpływ na psychikę człowieka, który ani na chwilę nie może się od nich uwolnić. Towarzyszą mu one w trakcie wszystkich czynności, uniemożliwiając niekiedy ich wykonanie. Tinnitus powoduje zaburzenie zdolności koncentracji, bezsenność, bóle i zawroty głowy, wywołuje stany rozdrażnienia i depresji. Ostatnie informacje z tej dziedziny są takie, że źródłem owych uprzykrzonych dźwięków nie jest, jak to do tej pory sądzono, ucho, lecz mózg, w którym, w obszarze odpowiedzialnym za odbiór stymulacji akustycznych, zaczynają w efekcie utraty słuchu zachodzić jakieś zmiany. Inna hipoteza głosi, że na skutek tego, że rzeczywiste bodźce akustyczne już nie dochodzą do mózgu, gdyż organ słuchu został uszkodzony, mózg rekompensuje sobie tę nagłą bezczynność, wytwarzając stymulacje zastępcze. Zjawisko to przypomina bóle nękające ludzi po amputacji kończyn. Dolegliwości te pojawiają się na skutek zaanektowania obszaru odpowiedzialnego na przykład za ruchy ręki przez obszar sąsiedni zawiadujący – dajmy na to – ruchami warg. Dlatego też, gdy one się poruszają, jest odczuwany ból w ręce, której już nie ma.

Czytaj dalej TINNITUS – DZWONI MI W UCHU

Zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym – kontynuacja

Drugą grupę stałych i trwale utrzymujących się zainteresowań stanowią zainteresowania poznawcze o charakterze rozrywki intelektualnej, realizowanej przez dzieci poprzez czytanie. A zatem aktywność ruchowa w połączeniu ze społeczną (bowiem zabawy ruchowe tego wieku są z reguły zespołowe) i aktywność poznawcza rozwijającego się umysłu znajdują silny i trwały wyraz w dziecięcych zainteresowaniach. Zgodne to jest z ogólnym kierunkiem rozwoju dzieci w wieku 7-11 lat.

Czytaj dalej Zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym – kontynuacja