Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

PROCES STARZENIA SIĘ I PROBLEMY ZATRUDNIENIA

Badania nad wpływem wieku na działalność zawodową znajdują poparcie władz państwowych i różnorodnych instytucji tak w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajaóh. Wiele placówek naukowych, zajmujących się problematyką starości, podkreśla znaczenie zagadnień zatrudnienia. Z tych i innych powodów badania te dotyczą głównie mężczyzn. I w tej książce zagadnienia pracy kobiet wyodrębnione są tylko wówczas, gdy można przypuszczać, iż między sytuacją kobiet a sytuacją mężczyzn występują różnice (1) (por. rozdz. X, str. 282).

W nowoczesnych społeczeństwach zmienia się struktura wieku ludności, podnosi się poziom zdrowia ludzi starszych (powyżej lat 40), występuje tendencja podejmowania pracy zawodowej przez kobiety po odchowaniu dzieci. W związku z tym pojawia się wiele problemów ekonomicznych i społecznych, a między innymi problem zmiany kierunku pracy tak, aby odpowiadała ona możliwościom ludzi starszych oraz problem uzyskiwania przez nich nowych kwalifikacji stosownie do nowych obowiązków. Obecnie poważniejszą sprawą jest szkolenie robotników niewykwalifikowanych lub nisko kwalifikowanych. Należy jednak przewidywać, iż zjawiska te dotyczyć będą wszystkich poziomów zatrudnienia, nie wyłączając ludzi o wyraźnie ukształtowanym profilu zawodowym (2 – 4).

Badania dotyczące pracy i zawodowe !kształcenie dorosłych, wspierające rozwój przemysłu, mogą przyczynić się do poprawy sytuacji robotników, którzy z różnych przyczyn utracili zdolność do pracy. Oświata dorosłych i przygotowanie ludzi do okresu emerytalnego mogą zapewnić lepsze przystosowanie się i lepsze samopoczucie (por. rozdz. III). Tempo przemian technologicznych i społecznych sprawia, iż zmiany kierunku pracy, przekwalifikowanie ludzi dorosłych i coraz powszechniejsze wczesne przechodzenie na emeryturę będą uważane za zjawiska normalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.