Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Przynależność do grup społecznych

Kolejna różnica poglądów dzieląca teoretyków osobowości wiąże się z tym, czy należy wprowadzać do teorii pojęcie ja. Dla niektórych teoretyków najważniejszą, właściwą jedynie człowiekowi cechą jest zdolność autopercepcji czy samopoznania. Proces autopercepcji traktowany jest często jako klucz do zrozumienia wielu zagadkowych zachowań występujących u każdego człowieka. Inni natomiast nie posługują się tym pojęciem, uważając, iż obraz własnego ja ma ogólnie niewielkie znaczenie.

Wśród teoretyków osobowości występują duże różnice poglądów na temat roli, jaką odgrywa w determinowaniu zachowań człowieka przynależność do grup społecznych. Niektóre teorie uznają, iż odgrywa ona zasadniczą rolę w kształtowaniu i sterowaniu zachowaniem: inne teorie kładą nacisk prawie wyłącznie na te determinanty zachowania, które są niezależne od przynależności jednostki do grup społecznych lub kulturowych. W zasadzie teoretycy reprezentujący ścisłe podejście organicystyczne mają tendencję do pomniejszania znaczenia przynależności do grup społecznych, natomiast zwolennicy psychologii pola lepiej rozumieją znaczenie socjokulturowych czy grupowych determinantów zachowania. Skrajnymi przykładami stanowiska podkreślającego znaczenie czynników socjokulturowych są poglądy niektórych antropologów lub socjologów, które określane są zazwyczaj jako przykłady determinizmu kulturowego.

Pytanie o rolę czynników dziedzicznych i kulturowych wiąże się z bardziej ogólnym pytaniem: czy i w jakim stopniu teoretycy osobowości starają się powiązać swe teorie z teoriami i danymi empirycznymi z pokrewnych dyscyplin naukowych? Można by to nazwać problemem powiązań interdyscyplinarnych. Niektórzy teoretycy zadowalają się ujmowaniem zjawisk z dziedziny zachowań w kategoriach pojęć i danych psychologicznych i nie zwracają uwagi na to, co dzieje się w dyscyplinach pokrewnych. Inni sądzą, iż teoria psychologiczna powinna opierać się na twierdzeniach i odkryciach innych dyscyplin. Tych ostatnich można w uproszczeniu podzielić na dwie podstawowe grupy: szukających punktu odniesienia w naukach przyrodniczych (biologii, fizjologii, neurologii, genetyce) oraz odwołujących się do nauk społecznych (socjologii, antropologii, ekonomii, historii).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.