Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Test Rysunku Rodziny

Zastosowana metoda pozwala wnikliwie poznać subiektywny obraz rodziny oraz relacje w systemie rodzinnym, relacje międzysystemowe, a także między podsystemami, ich percepcję przez poszczególnych jej członków. Poszczególne kategorie i wskaźniki pozwalają nam poznać obraz rodziny i także za pomocą pozostałych metod utworzyć jej mapę.

Metoda została opracowana przez Marię Braun-Gałkowską. Korzystając z ujmowania metod badawczych w kategoriach wymiarów funkcjonowania człowieka, Rysunek Rodziny sięga najgłębiej, pozwalając dotrzeć do wielu informacji o osobie badanej, docierając „do motywów nieuświadomionych i nieświadomych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych” (Braun-Gałkowska 1991 s. 25).

Jednak aby w sposób optymalny dokonać wnikliwej i trafnej interpretacji rysunków do analizy zostało zaproszonych dwóch sędziów kompetentnych, którzy jako teoretycy (wykładowcy akademiccy) i praktycy (pracownicy poradni psychologicznych) od wielu lat stosują tę metodę. Przy analizie wzięto pod uwagę: jakość relacji rodzinnych, stosunek do siebie i osób dodanych, przeżywane emocje i stosowane mechanizmy obronne. Wymienione sfery oraz elementy wskaźników zostały zaczerpnięte z podręcznika do testu. Wskaźnikami tymi są:

– 1. emocje – żywa emocjonalność, podwyższony niepokój, agresja, niepokój połączony z agresją,

– 2. relacje rodzinne – komunikacja, współdziałanie całej rodziny, wyraźne podsystemy, koalicje,

– 3. stosunek do własnej osoby – waloryzacja, dewaloryzacja, pominięcie,

– 4. stosunek do współmałżonki(a) – waloryzacja, dewaloryzacja, pominięcie, bliskość, brak bliskości,

– 5. stosunek do dziecka zdrowego – waloryzacja, dewaloryzacja, pominięcie, bliskość, brak bliskości,

– 6. stosunek do dziecka chorego – waloryzacja, dewaloryzacja, pominięcie, bliskość, brak bliskości,

– 7. rodzina na rysunku – rzeczywista, fikcyjna,

– 8. identyfikacja w rodzinie rzeczywistej,

– 9. identyfikacja w rodzinie fikcyjnej,

– 10. osoby dodane – istnienie, waloryzacja, dewaloryzacja, bliskość, brak bliskości.

Do analizy rysunków dzieci zostały wykorzystane te same sfery i wskaźniki – z uwzględnieniem relacji do rodziców. W rozdziale tym przedstawię wyniki uzyskane za pomocą zastosowanych metod badawczych (Der Gießen Test, Rozmowa Kierowana, Test Zdań Niedokończonych oraz Test Rysunku Rodziny). Następnie, uwzględniając wyniki wszystkich metod, każdą rodzinę przedstawię w formie graficznej w postaci mapy rodziny. Każdą mapę opatrzę komentarzem, będącym próbą wyjaśnienia, jak funkcjonuje rodzina oraz jakie są przyczyny takiego funkcjonowania.

W ostatnim etapie przedstawię typologię systemów rodzinnych, będącą wynikiem analiz wszystkich zbadanych rodzin. Zastosowane statystyki potwierdzają istnienie trzech typów „rodzin białaczkowych”. Przedstawię również wnioski, mogące stanowić istotną pomoc dla rodzin, w których dziecko choruje na białaczkę, jak również dla personelu medycznego, psychologów, pedagogów, kapelanów, woluntariuszy i personelu uczestniczącego w leczeniu i opiece.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.