Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE W WIEKU DORASTANIA

Z podanej przez nas charakterystyki wieku dorastania wynika, że skomplikowane procesy rozwojowe tego wieku – dojrzewanie fizjologiczne, nowe formy działania i kontaktów społecznych, przeobrażenia we wszystkich dziedzinach życia psychicznego – sprawiają, iż młodzież ma wiele problemów i kłopotów z dostosowaniem swego postępowania do nowych zadań, sytuacji i ról społecznych. Toteż zachowanie się młodzieży często odbiega od stawianych jej wymogów i przybiera niepożądane formy. Jeśli formy te zaczynają stawać w jaskrawej sprzeczności z założeniami wychowawczymi i utrzymują się przez dłuższy czas, wówczas określamy je jako trudności wychowawcze.

Trudności wychowawcze w tym wieku bywają różnego rodzaju i występują z różną siłą. U jednych pojawiają się nagle i szybko znikają, u innych mają charakter przewlekły i dają o sobie znać przez cały okres dorastania. Charakteryzując poszczególne sfery życia psychicznego staraliśmy się również sygnalizować występujące w danej sferze zaburzenia. W tym miejscu ograniczymy się jedynie do przypomnienia najczęściej występujących niepożądanych form zachowania się młodzieży (określonych mianem trudności wychowawczych) i wskażemy ich podstawowe źródła.

Najbardziej jaskrawą grupę trudności stanowią fakty.zachowania się związane ze stos u n kiem do ludzid o rosłych, przede wszystkim rodziców i wychowawców, do reprezentowanych przez nich wymagań. Do grupy tej należą wszystkie przejawy niezdyscyplinowania, niepodporządkowania się zarządzeniom rodziców, przekraczania regulaminu szkolnego, lekceważenia wszelkiego rodzaju poleceń, rozkazów i zakazów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.