Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Wykreślanie krzywej przeciętnej uczenia się

Innym sposobem eliminowania przypadkowych wahań występujących w procesie uczenia się jest wykreślanie, na podstawie krzywych indywidualnych, krzywej przeciętnej, obrazującej na przykład wyniki grupy. Można to zrobić między innymi sposobem Meltona. Nie oblicza się wówczas przeciętnych wyników dla kolejnych prób, lecz przeciętną liczbę prób potrzebną dla osiągnięcia kolejnych kryteriów. A więc zainteresowani jesteśmy na przykład nie tym, jakie wyniki przeciętne uzyskały osoby badane w 1, 2, 3, 4, 5 . . . próbie, ale tym, w których próbach antycypowały

Dwa czynniki decydują o eliminacji wahań osiągniętej opisanym sposobem postępowania. Jednym z nich jest operowanie przeciętnymi danymi (średnie arytmetyczne), drugim – nieuwzględnianie pogorszeń wyników indywidualnych (zainteresowani jesteśmy tym, w których próbach badany osiągnął po raz pierwszy kolejne kryteria). Przykład krzywej przeciętnej wykreślonej omawianym sposobem na podstawie dwu fikcyjnych krzywych indywidualnych A i B przedstawia rys. 19.

Innym sposobem wykreślania krzywej przeciętnej jest sposób opracowany przez Vincenta (1912) i modyfikowany później przez Hilgarda (1938) i innych autorów. Sposób ten zalecany jest przede wszystkim w tych przypadkach, gdy pożądane jest wyrównanie pod względem długości na osi poziomej krzywych indywidualnych (a więc wówczas, gdy chodzi o eliminację różnic indywidualnych pod względem szybkości uczenia się). Osiągnąć to można przez zastosowanie obliczeń procentowych. Na osi poziomej odkłada się próby wyrażone w procentach ogólnej liczby prób (ogólna liczba prób każdego badanego równa się 100°/o), na osi pionowej – wyniki wyrażone w procentach wyniku maksymalnego (wynik maksymalny równa się 100%). Postępując w ten sposób sprawia się, że wszystkie krzywe indywidualne rozpoczynają się i kończą w tych samych punktach. Technika wykreślania krzywej przeciętnej jest zupełnie prosta, oblicza się średnie arytmetyczne procentowych wyników dla kolejnych prób wyrażonych w procentach (na przykład dla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90% prób). Oczywiste jest, że krzywa przeciętna rozpoczyna się i kończy w tych samych punktach, co krzywe indywidualne. Przykładem krzywej przeciętnej wykreślonej sposobem Vincenta na podstawie tych samych danych, co krzywa przedstawiona na rys. 19, jest rysunek 20.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.